PrzyKasie.pl

Klauzula informacyjna Newslettera PrzyKasie.pl

Klauzula informacyjna Newsletter serwisu PrzyKasie.pl

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy Pani/Panu poniższą informację o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkowników i użytkowniczek korzystających z usługi Newslettera, a także o prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.

1. Administratorem danych osobowych subskrybentów Newslettera jest Unipublica Jarosław Rybus, 25-346 Kielce ul. Zagórska 163A (dalej: „Unipublica” lub „Administrator”), e-mail: unipublica@unipublica.pl

2. Cele przetwarzania danych osobowych:

Administrator przetwarza dane osobowe subskrybentów Newslettera w następujących celach:

  • realizacji zamówionej usługi Newslettera, świadczonej drogą elektroniczną na podstawie regulaminu dostępnego pod adresem http://www.przykasie.pl/regulaminnewsletter . Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usługi Newslettera. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w tym celu do czasu rezygnacji przez subskrybenta z usługi Newslettera;
  • rozpatrywania reklamacji. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usługi Newslettera, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminem, i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez rok po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych zgodnie z ustawą o rachunkowości w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy;
  • w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Administrator może przetwarzać dane osobowe subskrybentów do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem subskrybenta, który zazwyczaj wynosi 3 lata, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika oraz obroną przed roszczeniami. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności subskrybenta.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych przekazanych poprzez stronę internetową jest hostingodawca serwisu www.przykasie.pl – firma Home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, dostawca oprogramowania CMS oraz dostawca oprogramowania do zarządzania pocztą elektroniczną.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez okres prenumeraty Newslettera oraz zgodnie z pkt. 2 niniejszej Klauzuli Informacyjnej.

6. Dostęp do danych osobowych (tylko w niezbędnym zakresie) będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego.

7. Dane osobowe będą też przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (USA). Przetwarzając dane osobowe, korzystamy również z narzędzi analitycznych, takich jak Facebook Analytics i Google Analytics, co może wiązać się z przekazaniem Twoich danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (USA). Dane przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państw, w stosunku do których Komisja nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, są przekazywane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzoru i zatwierdzonych przez Komisję. Podmioty, do których przesyłamy dane osobowe gwarantują odpowiednie ich zabezpieczenie. Masz możliwość uzyskania kopii tych danych.

8. Uprawnienia z art. 15-19 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych osobowych jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym.

9. Prawo do wniesienia skargi 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem dostarczenia Newslettera.

11. Reklamacje dotyczące usługi Newslettera prosimy składać na adres: redakcja@przykasie.pl 

Kontynuując przeglądanie tej strony www, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Serwis PrzyKasie.pl wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "OK" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

OK