PrzyKasie.pl

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.przykasie.pl

OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Unipublica Jarosław Rybus, 25-346 Kielce, ul. Zagórska 163A (dalej: Administrator) za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.przykasie.pl (dalej: Serwis).
 2. Przedmiotem usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora jest udostępnianie za pośrednictwem Serwisu informacji o działalności, produktach i usługach Administratora i jego klientów oraz udostępnianie informacji i artykułów m.in. ze świata gospodarki, finansów, bankowości. oszczędzania, lokat, ubezpieczeń, zakupów itp.
 3. Dodatkowo w ramach usługi za pośrednictwem Serwisu istnieje możliwość przekierowania użytkowników do odrębnych serwisów internetowych, w tym ofert innych firm udostępnianych w linkach afiliacyjnych (partnerskich), e-sklepu, newslettera i konta użytkownika oraz komunikowania się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu przedmiotu usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 4. Korzystanie z usług Serwisu odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Korzystanie z usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem serwisów internetowych, do których odsyła Serwis odbywa się na zasadach określonych przez treści regulaminów dedykowanych tym serwisom.
 5. Każdy użytkownik zobowiązany jest z chwilą przystąpienia do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu i ich przestrzegania.
 6. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu użytkownik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 7. W serwisie publikujemy linki reklamowe i materiały reklamowe w ramach sieci afiliacyjnych (partnerskich), kierujące do ofert firm trzecich. Dzięki korzystaniu z tych materiałów przez Użytkowników, Administrator finansuje utrzymanie Serwisu.
 8. Informacje publikowane w serwisie www.przykasie.pl są subiektywnymi opiniami Administratora lub autorów nadesłanych materiałów. Każdy Użytkownik, czytelnik Serwisu powinien przed podjęciem decyzji finansowych, sam ocenić ryzyko i podjąć decyzję na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje użytkowników Serwisu podjęte w oparciu o informacje zamieszczone w serwisie www.przykasie.pl

DEFINICJE

 1. Administrator – Unipublica Jarosław Rybus, 25-346 Kielce, ul. Zagórska 163A (dalej: Administrator), e-mail: unipublica@unipublica.pl
 2. Serwis – internetowa platforma umieszczona pod adresem www.przykasie.pl , prowadzona i zarządzana przez Administratora,
 3. Regulamin ‒ niniejszy regulamin, określający warunki świadczenia usług przez Administratora oraz warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu,
 4. Umowa ‒ oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016, poz. 1030, z późn. zmianami),
 5. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników,
 6. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usług za pośrednictwem Serwisu zgodnie z przyznanym na podstawie Regulaminu zakresem uprawnień,
 7. Zasoby ‒ zbiór informacji prezentowany za pośrednictwem Serwisu w formie treści cyfrowych nieutrwalonych na nośnikach materialnych, udostępniany przez Administratora w ramach świadczonej Usługi na rzecz Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie.
 8. Newsletter – wiadomość przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca treści o tematyce gospodarczej, finansowe, zakupowej, w tym treści o charakterze informacji handlowej tj. treści informacyjne o nowych artykułach umieszczanych w Serwisie, jak również informacji o oferowanych aktualnie usługach i produktach Administratora. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody Newsletter może obejmować również informacje handlowe dotyczące usług i produktów oferowanych przez podmioty współpracujące z Administratorem

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Usług jest dobrowolne.
 2. Korzystanie z Usług odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie z serwisów internetowych, do których odsyła Serwis odbywa się na podstawie odrębnych regulaminów.
 3. Do zawarcia pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej (lub kliknięcia przez Użytkownika w link prowadzący do Serwisu wyświetlony w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce lub kliknięcia w link prowadzący do Serwisu otrzymany przez Użytkownika w każdy inny możliwy cyfrowy sposób, np. przez komunikator, chat, SMS, serwisy społecznościowe), natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Serwisie dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 4. Administrator ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Administratora lub jego partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu.
 5. Korzystanie z Usług Administratora wymaga komputera z dostępem do Internetu oraz
 • przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer w aktualnie najwyższej dostępnej wersji,
 • obsługi cookies: włączone,
 • Javascript: włączone.

lub wymaga dostępu do smartfona z przeglądarką i dostępem do Internetu.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do:

 • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług w całości lub części ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu lub ze względu na przyjętą strategię prowadzonej działalności zarobkowej Administratora,
 • dowolnej modyfikacji świadczonych Usług lub Serwisu, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,
 • całkowitego usunięcia świadczenia części Usług z przyczyn technologicznych, prawnych lub ze względu na przyjętą strategię prowadzonej działalności zarobkowej Administratora,
 • ograniczenia Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie Zasobów w przypadku, gdy ograniczenie wynika z aktualnych potrzeb prowadzonej działalności, rozwoju lub zmiany oferowanych produktów lub usług
 • Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Serwisu, bez uprzedniego informowania Użytkowników.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Serwisu w całości i we fragmentach, w szczególności do Zasobów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych, znaków towarowych, baz danych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Serwisu, ich wybór i zestawienie są zastrzeżone i podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych za pośrednictwem Serwisu przysługują Administratorowi lub osobom trzecim.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z utworów lub baz danych udostępnionych za pośrednictwem Serwisu nie powoduje nabycia przez niego żadnych praw ani też licencji do nich.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu, utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. Przekazywanie osobom trzecim pobranego Zasobu lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Zasobu, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r, poz. 922 z późn. zm.), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Zbieranie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu ma miejsce w trakcie kontaktu z dostawcą za pośrednictwem formularza, maila lub telefonicznie. Zakres przetwarzanych danych to imię, nazwisko, adres e-mail, telefon.
 3. Administratorem danych osobowych przesłanych przez Użytkowników jest Administrator.
 4. Podstawą przetwarzania danych Użytkowników jest realizacja Umowy. Administrator danych może również przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych produktów własnych i usług, w takim przypadku podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwiony cel administratora danych. Podanie danych osobowych w związku z realizacją Umowy jest dobrowolne jednak niezbędne w celu jej realizacji.
 5. Dane przetwarzane są również w celu administrowania Serwisem oraz promowania Usług Serwisu, a także w formie plików cookies.
 6. Zgodne z ww. ustawą Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa dokument Polityki prywatności, dostępny na stronie Serwisu.

REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez Administratora.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres: Unipublica Jarosław Rybus, 25-326 Kielce ul. Leszczyńska 68 /4 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres redakcja@przykasie.pl 
 3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wadliwego wykonywania Usługi przez Administratora, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie lub Regulaminie Newslettera.
 4. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z usługi, wynikające z:
 • błędów lub pomyłek Użytkownika,
 • nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych,
 • działalności osób trzecich, za których działania Administrator nie odpowiada i nie bierze odpowiedzialności.

5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.

6. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Administrator powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • jakość i dostępność usług i ofert, do których prowadzą linki i materiały reklamowe w Serwisie – dotyczy to tzw. linków afiliacyjnych (partnerskich), umieszczanych w serwisie w artykułach bądź w postaci banerów reklamowych kierujących do ofert firm trzecich
 • działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z Serwisu,
 • następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,
 • przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od Administratora,
 • prawdziwość danych osobowych podanych przez Użytkownika podanych w trakcie kontaktu z Administratorem,
 • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 • utratę przez Użytkowników danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora (działanie osób trzecich i losowe),
 • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości świadczenia Usługi, będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich),
 • nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu,
 • nieosiągnięcia zamierzonych celów w związku z którymi Użytkownik korzysta z Usługi.

ZAGROŻENIA

Użytkownik powinien być świadomy, że korzystanie z Usług Administratora wymagać może korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu. Użytkownik zobowiązany jest zachować ostrożność w korzystaniu z Internetu i stosować odpowiednie narzędzia i rozwiązania zabezpieczające, typu np. program antywirusowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93), przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn.).
 • Spory pomiędzy Administratorem a Użytkownikami dotyczące świadczenia Usług w ramach Serwisu w pierwszej kolejności rozstrzygane będą w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności rozpoznawane będą przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 • Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Serwisu.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2020 roku.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanujemy prywatność naszych Czytelników (Użytkowników). Dbamy o przechowywane dane i postępujemy zgodnie z GIODO i RODO.

Korzystając z Serwisu zapoznaj się wpierw z niniejszą Polityką Prywatności oraz niniejszymi zasadami zgodnie z najnowszymi wytycznymi RODO:

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona internetowa www.przykasie.pl Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w home.pl

Jeśli dodasz w naszym Serwisie komentarz do artykułu lub innych materiałów opublikowanych  – to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w WordPressie na serwerze w home.pl w celach zarządzania komentarzami oraz ich moderowania.

Jeśli wyślesz do nas wiadomość przez formularz kontaktowy lub na adres redakcja@przykasie.pl – to podane dane nie zostaną wykorzystane, aby zapisać Cię na newsletter, ale mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, jeśli będzie wymagała tego odpowiedź na Twojego e-maila. Dane te przechowywane są w naszej skrzynce e-mailowej w home.pl w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na Twoją wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne do celów marketingowych i handlowych. W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@przykasie.pl

Administratorem danych osobowych firma Unipublica Jarosław Rybus 25-346 Kielce, ul. Zagórska 163A. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

Google – w zakresie analityki danych – Google Analytics, Google Search Console

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o., z siedzibą w Warszawie, 03-738, ul. Kijowska 1 – operatora usługi Systempartnerski.pl Bankier.pl – w celu realizacji kampanii reklamowych w oparciu o linki, materiały afiliacyjne w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link afiliacyjny, baner afiliacyjny.

COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, np. w komentarzach.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zobacz Regulamin Newslettera PrzyKasie.pl

Zobacz Klauzulę Informacyjną PrzyKasie.pl 

Kontynuując przeglądanie tej strony www, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Serwis PrzyKasie.pl wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "OK" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

OK