PrzyKasie.pl

Regulamin Newslettera

Regulamin Newslettera serwisu PrzyKasie.pl

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE) (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Witryna http://www.przykasie.pl umożliwia zapisanie się do Newslettera i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnego newslettera wysyłanego przez Unipublica Jarosław Rybus 25-346 Kielce, ul. Zagórska 163A (dalej: „Unipublica”), wydawcy serwisu informacyjnego PrzyKasie.pl

Zapis do newslettera wymaga podania adresu e-mail. Adres e-mail będziemy wysyłać Państwu informacje z rynku finansów, handlu, oszczędzania, ofert, zakupów i promocji, ekonomii i rozrywki.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1.1.1. Usługodawca – Unipublica Jarosław Rybus 25-346 Kielce, ul. Zagórska 163A będąca Usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 

1.1.2. Usługobiorca – osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 

1.1.3. Regulamin Newslettera – niniejszy dokument określający warunki korzystania z usługi; 

1.1.4. Newsletter – newsletter przesyłany Usługobiorcy przez Unipublica, stanowiący usługę świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

1.1.5 Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

1.1.6 Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie Newslettera, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu 

1.1.7 Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.przykasie.pl  należący do Unipublica.

1.1.8 System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.). 

1.1.9. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.           

II. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1. Unipublica świadczy na rzecz Usługobiorcy usługę w postaci wysyłki bezpłatnego Newslettera za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

2.2. Usługa dostępna jest wyłącznie dla osób, które dokonają rejestracji w sposób określony w Regulaminie Newslettera, tj. za zgodą Usługobiorcy oraz po akceptacji Regulaminu Newslettera.

2.3. Celem usługi jest dostarczanie aktualnych informacji, artykułów i ofert Serwisu.

2.4. Wysyłka Newslettera realizowana jest w nieregularnych odstępach czasu.

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

3.1. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z usługi jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie Newslettera.

3.2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Newslettera.

3.3. Usługobiorca zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Newslettera.

3.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

3.4.1. połączenie z siecią Internet, 

3.4.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie Newslettera lub program pocztowy służący do odczytywania wiadomości e-mail, 

3.4.3. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej, 

3.4.4. posiadanie aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego Adresu poczty elektronicznej, podanego podczas zamawiania subskrypcji Newslettera Serwisu.

3.5. Unipublica zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości usługi. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej albo nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.

3.6. Unipublica nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Newslettera wynikający z przyczyn od niej niezależnych. Unipublica zastrzega sobie prawo do krótkotrwałej przerwy w działaniu modułu rejestracyjnego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi bądź konserwacji strony, Serwisu, serwera lub oprogramowania służącego do przesyłania Newslettera.

3.7.Unipublica informuje o odnotowywaniu adresu IP Usługobiorcy w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie. Więcej informacji w zakresie korzystania z plików cookies lub innych technologii internetowych znajduje się w Polityce Prywatności Serwisu.

3.3. Unipublica zastrzega, że korzystanie z Newslettera może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie przez Usługobiorcę odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

IV. MOMENT ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY WYSYŁKI NEWSLETTERA

4.1. W celu dokonania rejestracji w bazie Newslettera, Usługobiorca podaje swój adres poczty elektronicznej na stronie http://www.przykasie.pl/newsletter (lub na innych podstronach Serwisu – np. w ramach okienka rejestracji publkowanych w artykułach i na podstronach Serwisu) i  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera oraz wykorzystywania adresu e-mail w tym celu oraz potwierdza akceptację postanowień Regulaminu Newslettera i wybiera przycisk “Subskrybuj”.

4.2. Moment zawarcia Umowy o świadczenie usługi wysyłki Newslettera następuje w chwili akceptacji przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu Newslettera, kliknięciu przycisku “Subskrybuj”.

4.3. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, to jest do momentu rezygnacji z tej usługi. Usługobiorca może anulować subskrypcję Newslettera poprzez oświadczenie o rezygnacji za pomocą odnośnika zawartego w każdej wiadomości wysyłanej na jego adres e-mail zawierającej Newsletter lub wskazany w wiadomości adres e-mail

4.4. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

4.5. Usługobiorca może rozwiązać Umowę w dowolnym momencie, aktywując link znajdujący się w stopce każdego przesyłanego Newslettera i anulując następnie subskrypcję na stronie PrzyKasie.pl

4.6. Rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze stron skutkuje zaprzestaniem przesyłania Newslettera na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę.

4.7. Usługa Newslettera świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu jest bezpłatna.

V. REKLAMACJE

5.1. Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niewywiązywania się przez Unipublica ze swoich obowiązków określonych w Regulaminie Newslettera lub wywiązania się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu Newslettera.

5.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres: redakcja@przykasie.pl  Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego jej przedmiotem oraz adres e-mail, imię i nazwisko Usługobiorcy zgłaszającego reklamację.

5.3. Unipublica rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpoznana w powyższym terminie, Unipublica powiadomi Usługobiorcę o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

5.4. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 30 dni od momentu, w którym została ujawniona jej przyczyna.

5.5. Odpowiedź na reklamację oraz informacja, o której mowa w punkcie 5.3. zdanie 2 wysyłana jest na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę.

VI. OCHRONA I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH USŁUGOBIORCÓW

6.1. Unipublica na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” oraz w związku z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest, jako administrator danych, uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w celu:

• wysyłania Newslettera zawierającego w/w informacje handlowe, marketingowe, wiadomości i artykuły za zgodą Usługobiorcy;

• realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną w zakresie obsługi subskrypcji Newslettera, możliwych w tym zakresie reklamacji (tj. w ramach umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną) oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach uzasadnionego interesu Unipublica. 

• w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 

• w celach analitycznych i statystycznych – lepszego doboru produktów i usług udostępniania Serwisu i Newslettera do potrzeb naszych użytkowników, ogólnej optymalizacji naszych usług, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu; 

• w celu realizacji praw i reklamacji, aktualizacji danych, prowadzenia bazy subskrybentów, będących realizacją naszego uzasadnionego interesu.

6.2. Unipublica w celu realizacji usługi Newslettera przetwarza dane osobowe Usługobiorców w postaci ich adresów poczty elektronicznej. W celu spersonalizowania Newslettera Usługobiorca może dodatkowo podać również dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska (opcjonalnie). Newsletter może zawierać informacje o charakterze handlowym, w związku z czym dla skorzystania z tej usługi wymagane jest udzielenie przez Usługobiorcę uprzedniej wyraźnej zgody na przesyłanie Newslettera na wskazany adres e-mail. Udzielona przez Usługodawcę zgoda może być w każdej chwili wycofana, niemniej wycofanie zgody uniemożliwi otrzymywanie Newslettera.

6.3. Usługobiorca w celu prawidłowego złożenia reklamacji dotyczącej usługi powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną) lub adres poczty elektronicznej (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą mailową).

6.4. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z subskrypcją Newslettera Unipublica zostały wskazane poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej w momencie zapisu na Newsletter, wskazując w szczególności na dane administratora, dane kontaktowe, cele i podstawy przetwarzania danych Usługobiorców, okres przechowywania, informacje dotyczące realizacji praw.

6.5. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach usługi. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi określone przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

6.6. Usługobiorca, podając Dane osobowe oświadcza, że,

6.6.1. są one kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

6.6.2. nie naruszają one praw osób trzecich,

6.6.3. jest uprawniony do zawarcia Umowy,

6.6.4. zapoznał się z treścią Regulaminu Newslettera i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

6.6.5. zapoznał się z klauzulą informacyjną udostępnioną przez Usługobiorcę momencie zapytania i subskrypcji Newslettera.

6.6.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usług, zgodnie z Regulaminem Newslettera.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

7.1. Prawa autorskie do treści zawartych w Newsletterze należą do Unipublica lub firm trzecich i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

7.2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2020 r.

7.3. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem internetowym Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy Serwisu o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.

7.4. Unipublica ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu Newslettera lub wprowadzenia nowego. Usługobiorca zostanie poinformowany o zmianie postanowień Regulaminu Newslettera lub wprowadzeniu nowego Regulaminu Newslettera za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.

7.5. Nowy Regulamin Newslettera lub zmiany postanowień dotychczasowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Usługobiorcy. W przypadku, gdy Usługobiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie Newslettera lub nowego Regulaminu Newslettera, przysługuje mu prawo rozwiązania Umowy wysyłki Newslettera w trybie przewidzianym w punkcie 4.5. Regulaminu.

7.6. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.

7.7 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy RODO, UŚUDE oraz innych przepisów prawa.

Kontynuując przeglądanie tej strony www, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Serwis PrzyKasie.pl wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "OK" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

OK